STATEK ZAORAL

Co je u nás nového

Normandský skot z Čabové na Národní výstavě hospodářských zvířat
Brno 11.5.-.14.5.2017
 Národní výstava hospodářských zvířat Brno 11.5.-.14.5.2017
Ukázka zvířat normandského skotu
Místo konání: pavilon P - předvadiště dojeného skotu
čtvrtek 11.5.2017 ve 12:00
pátek 12.5.2017 v 15:00
neděle 14.5.2017 ve 14:30
Normandský skot

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Dne 30.8.2016 jsme podepsali Dohodu o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR, která se poskytuje na

1) Investici do zemědělských podniků (4.1.1.)

Název projektu:

Přístavba farmy skotu
- přístavba stáje
- hnojiště
- jímka
- dojící robot

Projekt "Přístavba farmy skotu" je zaměřen na modernizaci statku Zaoral a zlepšení jakosti vyráběných produktů díky pořízení nových technologií. V současnosti má statek Zaoral dvě stáje pro ustájení skotu, dojírnu, hnojiště, jímku pro skladování odpadních vod a další objekty potřebné pro provoz areálu. Předmětem projektu je modernizace a výstavba hnojiště a jímky, které již nevyhovují současným provozním a technickým požadavkům pro skladování produktů statku. Dále změna technologie dojení ze současné rybinové dojírny na automatický dojící systém (dojící robot), který povede k vyšší produkci mléka a celkové efektivitě stáda. V souvislosti se změnou technologie dojení je nutné modernizovat stáj pro dojnice. Vybudovat přístavbu ke stáji, kde bude umístěn dojící robot a jeho technologické zázemí (sklad, velín/kancelář, technická místnost pro kompresor) a částečně změnit vnitřní dispozici stáje tak, aby mohly krávy bezproblémově přistupovat a odcházet z dojícího robota. Bude zrušena stávající průchozí chodba ve stáji a současná napáječka bude přemístěna. Nová průchozí chodba pro krávy a také nezbytně nutný koridor pro krávy odcházející z dojícího robota bude umístěn v nově vybudovaném prodloužení stáje, kde bude také umístěna selekční/pastevní branka. Na realizaci projektu byla v r. 2014 zpracována projektová dokumentace Ing. Milošem Šorfou, na kterou bylo vydáno stavební povolení. V projektové dokumentaci je řešena i přístupová chodba/spojovací krček mezi novou přístavbou a stájí pro jalovice. Tato část projektu však není předmětem této žádosti o dotaci. Fyzické realizaci bude předcházet veřejná zakázka na dodavatele stavebních částí a technologií. Na tento projekt bude dále navazovat projekt "Zpracování produktů farmy skotu" v operaci 4.2.1 záměr a) Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů, který se zabývá dalším zpracováním mléka ze statku Zaoral. Celková modernizace farmy skotu přispěje ke zlepšení jakosti vyráběných produktů a zvýšení efektivity statku.

 

2) Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů (4.2.1.)

Název projektu:

Kombinovaný sýrařský kotel

Projekt „Zpracování produktů farmy skotu“ je zaměřen na zvýšení efektivity a konkurenceschopnosti statku Zaoral v oblasti zpracování zemědělských produktů. V současnosti má statek Zaoral 48 dojnic a 40 KbTPM a produkuje 350.000 l/rok. Mléko jednak dodává velkoodběratelům a jednak z něj vyrábí nepasterované přírodní a čerstvé sýry, které prodává „ze dvora“ přímým spotřebitelům. Tyto sýry v současnosti zpracovává v elektrickém varném kotli. Veškerá regulace teploty a míchání mléka se provádí ručně. K ohřevu slouží elektrická topná tělesa a chlazení se provádí studenou vodou z vodovodního řadu. V souvislosti s plánovaným pořízením nové technologie dojení – dojícího robota v rámci projektu „Přístavba farmy skotu“ podané do operace 4.1.1. se očekává zvýšení produkce a kvality mléka. Pro efektivní a kvalitní zpracování tohoto produktu je nutné pořízení nové technologie sýrárny, a to kombinovaného sýrařského kotle s umožněním pasterizace. Toto zařízení umožní zkvalitnit a zrychlit výrobu a bude schopno provést pasterizaci vstupní suroviny.


 

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA